Don’t be afraid of advanced slowly, be afraid of nothing progress (งˆ▽ˆ)ง

Geguritan

Geguritan asale saka tembung lingga “gurit” kang ateges : kidung utawa tulisan kang awujud tatahan. Dene geguritan nduweni teges : rumpakan mawa basa Jawa kang isine ngenani wedharing gagasan panguneg-uneg saka njeroning ati panganggite kang nuduhake rasa susah, bungah, marem, kuciwa, lsp sarta nduweni paugeran kang gumathok yaiku:

1. Cacahe saben gatrane ora tertemtu

2. Saben-saben gatrane guru wilangan lan guru lagu

Nanging ana geguritan kang surasane gatra siji lan sijine ora runtut/ora ana gegayutane, nanging mburu guru swarane utawa tembung-tembung kang endah. Tuladha geguritan kang nengenake guru wilangan lan guru lagu :

Lelakon jaman saiki

Kabeh pemudha pemudhi

Kutha desa gunung sami

Wis padha nglirwakake budi pekerti

Lali marang sing dadi pepesthi

Duweni suba sita kang kurang mranani ati

Tuladha geguritan kang nengenake guru lagu lan guru wilangan :

Orak arek orak arek

Cecak gedhe jare tekek

Paku kayu aran patek

Cingeng padha karo cewek

Gimbal kacang iku peyek

Kodhok muni jare ngorek

Ana 2 cara kanggo ngapresiasi geguritan, yaiku :

1. Kanthi cara langsung, yaiku nganakake kagiyatan maca, mangerteni isine banjur ngrasakake isine geguritan.

2. Kanthi cara ora langsung, yaiku nyinaoni teori sastra utawa maca wacana kang ana gegayutane karo geguritan.

Babagan/unsur sing ana ing njero geguritan, yaiku :

1. Purwakanthi swara

2. Tembung-tembung pilihan

3. Larik/baris

4. Pada

Kagiyatan maca geguritan iku ngapresiasi geguritan kanthi cara langsung, mula supaya maca geguritan iku kepenak dirungokake mbutuhake vokal/swara kang apik. ekspresi lan penghayatan.

Tuladhane geguritan

JAMAN EDAN

Karipta dening : Soenarwan Hadipoernomo Latimin Winata Adi

Hamenangi jaman edan

Ewuh aya ing pambudi

Jantraning wus pinasthi

Ubenging cakra manggilingan

Garising lelakon bakal tumiba

Sapa lena bakal binanda

Sapa lali bakal keli

Jagad isine mung angkara

Kang hingoyak mung hanumpuk bandha

Datan eling Purwa, Madya, Wasana

Kabeh padha ngaku bener

Sejatine keblinger

Wong jujur kojur

Wong lugu kepalu

Wong ngaku alim nanging pulasan

Jagad anyar bakal ginelar

Tekane jaman kasucian

Tekane pengadilan gusti

Mula, prayoga den eling lawan waspada

Sabar narima, welas asih mring sapadhah-padha

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: